Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
20 marca, 2023 - By:

Zmiany w systemie SENT

Rząd znów pracuje nad zmianami w systemie SENT.

Trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

W obszernym dokumencie znajduje się szereg proponowanych zmian związanych z systemem SENT.

Oto pięć najistotniejszych jego propozycji:

-Poszerzenie stosowania systemu SENT

Jak przy każdym poszerzaniu zakresu stosowania systemu SENT, i tym razem Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt ustawy, zapewnia o konieczności uszczelnienia systemu.

W dokumencie znajdziemy więc m.in. zapisy mówiące o tym, że monitorowaniem mają zostać objęte również przewozy towaru “w celu wykonania na nim usług lub czasowego ich używania (np. w celu zabarwienia paliwa, przepakowania suszu tytoniowego). Oraz gdy towar jest przemieszczany pomiędzy magazynami jednego podmiotu (w ramach tzw. przesunięcia międzymagazynowego) albo towary są zwracane (nie zostały przyjęte, są reklamowane)”.

-Nowa definicja przewoźnika

Ministerstwo zauważyło problem z interpretacją definicji przewoźnika, zwłaszcza w dobie korzystania z podwykonawców. Z problemu tego wynikały bowiem kłopoty z ustaleniem, która firma odpowiada za spełnienie warunków określonych w ustawie o SENT, a co za tym idzie – w przypadku błędów – powinna zostać ukarana.

Stąd też kluczowe okazało się dookreślenie tej definicji. W uzasadnieniu do ustawy czytamy więc, że przewoźnikiem jest ten, komu jako pierwszemu powierzono przewóz towaru, tzn.:

-komu podmiot wysyłający przekazał numer referencyjny

-któremu podmiot odbierający przekazał numer referencyjny

-kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przewozu

Co ważne, firma taka pozostaje przewoźnikiem, nawet gdy powierzy wykonanie przewozu podwykonawcy.

-Kolejne kary

A skoro wspominamy o karach. W najnowszym projekcie ustawy znalazło się kilka zapisów wprowadzających nowe sankcje.

Najwyższa, bo wynosząca aż 100 tys. zł grozi przewoźnikom.Nakładana będzie w sytuacjach, kiedy przewoźnik nie odmówi (a ma taki obowiązek) przyjęcia do przewozu paliw silnikowych w sytuacji, kiedy adres dostawy nie będzie się zgadzał z adresem miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, a mimo to przewoźnik taki ładunek dostarczy.

Resort zakłada jednak możliwość uniknięcia takiej kary – kiedy przewoźnik wskaże odbiorcę paliwa, który nabył lub posiada ten towar.

W projekcie ustawy znalazły się również zapisy dotyczące mniejszych kar. Dotyczą one sytuacji, kiedy firmy odbierające paliwo nie uzupełniają zgłoszeń przewozu (a mają taki, ustawowy obowiązek). Jeśli więc podmiot odbierający nie zgłosi odbioru albo wpisze nieprawidłowe dane, grozi mu od tysiąca zł kary (jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej) do 5 tys. zł (jeśli prowadzi taką działalność).

-Koniec z odstępstwem od nałożenia kary

Pozostając jeszcze przy temacie sankcji – projektowana ustawa wykreśla obowiązujący do tej pory obowiązek sprawdzania w trakcie postępowania o nałożenie kary czy istnieją przesłanki, by takiej kary nie nakładać.

Niejako w tonie uspokajającym przypominają przy tym, że ukarani mogą się ubiegać o różnego rodzaju ulgi, a więc o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, a nawet o umorzenie kary w całości lub w części, “uzasadniając to ważnym interesem podmiotu lub interesem publicznym”.

-Zakładowe stacje paliw pod większym nadzorem

Ministerstwo Finansów przekonuje, że nie istnieją żadne oficjalne ewidencje zakładowych stacji paliw ciekłych, a to może sprzyjać nadużyciom. Stąd też proponuje wprowadzenie obowiązku ich zgłaszania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Brak jakiegokolwiek uporządkowanego nadzoru nad tą infrastrukturą w Polsce jest ostatnim ze źródeł powstawania nieprawidłowości w podaży paliw ciekłych na rynek polegających na konsumpcji paliw ciekłych z nielegalnych źródeł, często niespełniających wymagań jakościowych, z naruszeniem przepisów podatkowych (np. konsumpcja olejów smarowych zmieszanych z olejem napędowym), jak i prowadzenia z ich wykorzystaniem nielegalnego obrotu paliwem bez wymaganej koncesji.

Przy braku mechanizmów weryfikacji tych punktów szacuje się, że skala zjawiska może dotyczyć od kilku tysięcy do nawet kilkunastu tysięcy takich obiektów” – alarmują w uzasadnieniu ustawy.

Leave a comment