Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
27 marca, 2023 - By:

Zmień miejsce dostawy

Zmień miejsce dostawy – spedytor żąda wyższej stawki frachtowej

W wielu przypadkach po zawarciu umowy przewozu nadawca lub spedytor zmienia towar na miejsce pierwotnie zatwierdzone do dostarczenia towaru. Towar może zostać zwrócony nadawcy, do innego magazynu lub do innego punktu dostawy.

O tym, kto jest uprawniony do wydawania dyspozycji zmiany miejsca dostawy, decyduje to, czy list przewozowy został już doręczony odbiorcy.

Dotyczy:

– Wykonanie

– Treść dodatkowych kosztów żądanych w tym celu przez przewoźnika.

W przypadku transportu towaru pomiędzy Państwami członkowskimi, zastosowanie będą miały przepisy Konwencji CMR. . Według uznania nadawcy lub odbiorcy, przewoźnik może mieć obowiązek zmiany miejsca dostarczenia towaru.

Nadawca ma taką możliwość do czasu wysłania do odbiorcy drugiego egzemplarza listu przewozowego CMR. Jeżeli jednak nadawca dokonał zastrzeżenia w liście przewozowym (CMR) lub zwrócił się do odbiorcy o jego dostarczenie po przybyciu towaru na miejsce dostarczenia towaru, nadawca ma prawo zniszczyć mienie. Druga kopia pozycji faktury i paragonu.

Kwestię zmiany miejsca rozpakowania towaru reguluje również prawo polskie.

Zgodnie z art. 53 Prawa Przewozowego, który przewiduje rozwiązanie lub modyfikację umowy przewozu.

Nadawca może anulować lub zmodyfikować umowę przewozu na żądanie odbiorcy:

– Zwrot przesyłki z miejsca nadania do odbiorcy

– Przekazanie przesyłki w inne miejsce niż wskazane Dowód nadania

– Nadanie przesyłki osobie innej niż odbiorca wskazany w dokumencie przewozowym

. W przypadku przesyłek międzynarodowych nadawca może zlecić odbiorcy przewóz towaru do innego punktu dostawy.

Odbiorca ma taką możliwość jeżeli nadawca nie zamieścił w liście przewozowym innego zastrzeżenia. . O zleceniu dostarczenia w inne miejsce pozwany powiadamia do czasu dostarczenia go w miejsce pierwotnie zaplanowane.

Jak zapłacić za samochód?

Przekazanie towaru przez nadawcę lub odbiorcę wiąże się z kilkoma ważnymi warunkami:

– Nadawca lub odbiorca (w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny) musi najpierw przedstawić oryginał dowodu dostawy (CMR). Zawiera nowe wytyczne wydane dla operatorów.

– Osoba upoważniona jest odpowiedzialna za pokrycie wszelkich kosztów i szkód powstałych w wyniku wykonania dyspozycji.

– Przedmioty powinny mieć możliwość anulowania po otrzymaniu instrukcji przez przewoźnika. Nie może to zakłócać normalnej działalności przewoźnika ani wyrządzać szkody innym nadawcom lub odbiorcom.

Konwencja CMR wymaga również, aby statki nie były segregowane ze względu na Dyrektywę.

Najpierw jednak instrukcje przekazywane odbiorcy muszą być aktualne w praktyce. Na przykład nie można oczekiwać, że kurier przejedzie 1000 kilometrów w inne miejsce, aby odebrać przesyłkę w ciągu godziny.

Zmiana miejsca dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami dla przewoźnika, które należy uwzględnić w cenie tych usług. Nagrodę można na przykład wykorzystać za przejechane dodatkowe kilometry lub dłuższe dystanse do innych lokalizacji w celu odebrania przedmiotów.

W transporcie międzynarodowym przewoźnik ma prawo przechować towar, jeżeli uprawniony organ nie wyrazi zgody na opłacenie frachtu, w tym na uiszczenie opłat za wykonanie innych dyspozycji. Serwis samochodowy.

Operator musi także spełnić pewne ważne warunki wykonania nałożonych na niego poleceń.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie możesz, musisz natychmiast powiadomić nadawcę lub odbiorcę, w zależności od osoby wysyłającej. . Jeżeli przewoźnik nie zastosuje się do nałożonych na niego poleceń lub nie zażąda sporządzenia pierwszego egzemplarza listu przewozowego jako takiego, odpowiada za szkodę wyrządzoną osobie, której on dotyczy. .

Polskie przepisy stanowią, że przewoźnik nie ma prawa zastosować się do poleceń nadawcy lub odbiorcy, jeżeli jest to niemożliwe, narusza te przepisy lub nie spełnia określonych warunków świadczenia usług przewozowych. Długi wynikające ze zmian w umowie przewozu ponosi nadawca lub odbiorca, w zależności od tego, kto dokonał zmian.

Wszelkie koszty wynikające ze zmiany miejsca dostawy w umowie przewozu muszą być wliczone w cenę usługi transportowej.

W przypadku braku dyspozycji od osoby upoważnionej, co uniemożliwia wykonanie umowy przewozu, odbiorca ma prawo odebrać towar w imieniu nadawcy, po uiszczeniu nadawcy zapłaty.

Leave a comment