Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
28 maja, 2022 - By:

Nowe zasady

Już w najbliższą niedzielę (29 maja 2022 r.) wejdą w życie nowe zasady, zgodnie z którymi prowadzona jest ewidencja czasu pracy kierowców.

Nadchodzą kolejne zmiany wynikające z konieczności przystosowywania krajowego ustawodawstwa do postanowień zawartych w Pakiecie Mobilności. Już w najbliższą niedzielę (29 maja 2022 r.) wejdą w życie nowe zasady, zgodnie z którymi prowadzona jest ewidencja czasu pracy kierowców. Zmiana przepisów dotyczy przede wszystkim treści art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców, który od tej daty otrzyma nowe brzmienie. Przepis ten dotyczy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, czyli jednego z podstawowych i najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy.

Po zmianach z treści tego artykułu wynikać będzie wprost, że ewidencję czasu pracy prowadzi się do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia kierowcy oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy kierowców od 29 maja 2022 r.?

liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu (dyżurem pełnionym w domu będzie również dyżur „pod telefonem”), rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Przy określaniu powyższych informacji należy uwzględniać zapisy na wykresówkach, wydruki danych i pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub rejestry opracowane na podstawie wymienionych dokumentów.

W jakiej formie będzie prowadzona ewidencja czasu pracy kierowców?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25, od końca maja pracodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej. Dziś ewidencja przyjmuje postać przede wszystkim zgromadzonych zapisów na wykresówkach oraz wydruków danych i plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Po zmianach będzie rejestrem tworzonym na podstawie analizy danych źródłowych.

Ustawa nie określa jednak zasad przechowywania ewidencji, sposobów jej zabezpieczenia lub warunków technicznych. W odniesieniu do zagadnień nieuregulowanych w ustawie powinniśmy więc odwołać się do przepisów kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych. W tym przypadku będzie to Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Przez jaki czas pracodawca jest zobowiązany do przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców?

W wyniku zmian znacznemu wydłużeniu ulegnie czas, przez jaki pracodawca powinien przechowywać ewidencję czasu pracy. Przypomnijmy, że aktualnie są to 3 lata po zakończeniu okresu nią objętego.

Od 29 maja br. pracodawca będzie natomiast zobowiązany do przechowywania ewidencji czasu pracy przez okres wynoszący aż 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego. Na wniosek pracownika przedsiębiorca jest ponadto zobowiązany do jej udostępnienia w każdym momencie. Kiedy nie ewidencjonuje się godzin pracy?

Utrzymano zasadę, zgodnie z którą w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną nie ewidencjonuje się godzin pracy.

W nowym brzmieniu przepisu pracodawcy, których dotyczy powyższa zasada, zobowiązani są jednak do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców w maju?

Zmiany, o których mowa powyżej, zaczynają obowiązywać od 29 maja 2022 r. Oznacza to, że do tej daty ewidencja czasu pracy kierowców powinna być prowadzona na dotychczasowych zasadach.

Co zmieniło się w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców od początku 2022 r.? Majowa nowelizacja to nie pierwsza zmiana w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców. Przypomnijmy, że na początku tego roku zmiany objęły m.in. pracę w porze nocnej. Wynika z nich, że gdy kierowca wykonuje pracę w porze nocnej, nie może ona przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku lub dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Z kolei 1 marca br. wszedł w życie przepis przewidujący, że warunki wynagradzania kierowców (w tym kierowców samozatrudnionych) nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Zmiana ta znalazła się w art. 26 ustawy o czasie pracy kierowców. Za tego rodzaju naruszenia kierowcy grożą kary w wysokości nawet 800 zł.

   

Leave a comment