Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
8 lutego, 2023 - By:

Nowe obowiązki

Pakiet Mobilności nakłada nowe obowiązki na spedytorów

W 2023 roku wchodzą nowe zmiany wynikające z przepisów pakietu mobilności, wcześniej było powiedziano o obowiązkach przewoźników i ewentualnych sankcjach za nieprzestrzeganie Pakietu Mobilności. Jednak to nie będie jedyna grupa uczestnikow operacji przewozowych,których obejmują jego postanowienia.

Art. 14a rozporządzenia (UE) 2020/1055A nakłada dodatkowe zobowiązania na podmioty organizujące przewozy, w tym spedytorów.

Jeżeli spedytorzy są swoistem buforem informacji i obowiązków pomiędzy zleceniodawcami a przewożnikami,to nakłada na nich odpowiedzialność za należyte wykonywanie postanowień Pakietu Mobilności.

Także prawo unijne nakłada na państwa członkowskie obowiązek wddrożenia przepisów podobnych do sec. 7c niemieckiej ustawy o transporcie drogowym. Prawdopodobnie nowe wymagania idą nawet dalej niż dotychczasowe podejście przyjęte w prawie niemieckim.

Artykuł 14a – odpowiedzialność

Państwa które są członkami Unii Europejskiej ustanawiają przepisy dotyczące sankcji wobec :

– Nadawców

– Spedytorów

– Wykonawców

– Podwykonawców

Jeżeli nie przestregać ustalonych norm,spedytorzy będą ponosić taką samą odpowiedzialność jak przewoznicy, wprzypadku jeżeli wiedzieli oni lub powinni byli wiedziec, że zlecone przez nich usługi transportowe wiążą się z naruszeniem przepisów ninijszego rozporządzenia.

Choć w Unii Europejskiej kary za naruszenie przepisów są ustalane na szczeblu krajowym, każde państwo członkowskie jest zobowiązane do wdrożenia odpowiedniej struktury zgodności.

Wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2020/1055 mają zastosowanie od dnia 21 lutego 2022 roku,ale państwa członkowskie mogą natychmiast:

– Nakladać kary zapewniając narzędzia do szybkiego egzekwowania nowych przepisów lub przynajmniej ścisłej obserwacji wszelkich procesów legislacyjnych na szczeblu krajowym.

Wpływ rozporządzenia na nadawców ładunków i spedytorów w UE.

Ustawodawcy krajowi wdrożyli nowy system sankcji aby spełnić wymogi art. 14a.

Nadawcy i spedytorzy którzy maja siedzibę w Europie powinni wprowadzić i udokumentować odpowiednie procedury zgodności,zapewniając że wykorzystywani przez nich przewoźnicy drogowi (bezpośrednio lub jako podwykonawcy) posiadają odpowiednie licencje, kierowcy wymagane zaświadczenie, jeżeli nie spełniają odpowiednich wymogów dotyczących obywatelstwa (obywatele UE i w niektórych przypadkach traktowani podobnie) oraz przestrzegane są ograniczenia dotyczące kabotażu.

Aby dostosować się do obowiązujących przepisów, spedytorzy powinni zawrzeć w swoich standardowych umowach przewozu lub spedycji obejmujących transport drogowy postanowienia :

– Zobowiązujące usługodawców do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami do dostarczania na żądanie odpowiedniej dokumentacji.

– Umożliwienia w razie potrzeby przeprowadzenia audytu.

– Powinni oni prowadzić dokumentację wskazującą, że sprawdzili licencję przewoźników drogowych, z którymi zawarli umowę lub nałożyli na swoich wykonawców obowiązek przeprowadzania kontroli u swoich podwykonawców i dokumentowania.

Artykuł 14a sformułowano w sposób, który daje stosunkowo szerokie pole do interpretacji dla chcących nakładać kary zarówno na przewoźników, jak i współpracujących z nimi spedytorów.

Leave a comment