Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
19 stycznia, 2023 - By:

Kontrola trzeźwości pracownika

Kontrola trzeźwości pracownika, jakie regulacje zawiera projekt ustawy 

Trwają prace w Sejmie i Senacie nad ustawą, która wprowadzi do Kodeksu pracy przepisy uprawniające pracodawców do przeprowadzania prewencyjnych kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub innych środków.

Takie kontrole są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub do ochrony mienia.

Główne założenia :

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą.

Metody i sposoby przeprowadzenia kontroli zgodnie z projektem powinny zostać określone np. wregulaminie pracy.

Przechowywanie informacji o badaniu :

Pracodawca będzie przechowywał informacje o czasie, dacie przeprowadzonego badania i wyniku wskazującym na stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania. Informacje te będą znajdowały się w aktach osobowych pracownika, wyłącznie, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia, zdrowia lub mienia. W przypadku zastosowania kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej informacje te będą przechowywane do czasu uznania kary za niebyłą.

Kontrola trzeźwości bez badań laboratoryjnych :

Kontrolę trzeźwości będzie można przeprowadzić jedynie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Pracodawca stwierdzi stan po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniesie od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3, natomiast stan nietrzeźwości powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Pracodawca lub pracownik niedopuszczony do pracy będą mogli żądać przeprowadzenia badania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

W praktyce pracodawcy mogą jednak podejmować inne działania, w szczególności w konkretnych okolicznościach, np. gdy niski poziom alkoholu zostanie wykryty u właśnie kierowcy autobusu. Jeśli pracownik został poinformowany, że w związku z rodzajem wykonywanych obowiązków wymagana jest szczególna dbałość o stan psychofizyczny, trzeźwość, pracodawca może powołać się na utratę zaufaniado pracownika i wypowiedzieć Mu umowę.

Okres niedopuszczenia do pracy a wynagrodzenie  :

Okres niedopuszczenia do pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia, w sytuacji, gdy wynik badania nie wskaże na stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości lub w organizmie pracownika nie zostaną wykryte środki działające podobnie do alkoholu.

Procedury wewnątrzzakładowe związane z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu będą miały zastosowanie również do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą.

Leave a comment